SOUTH KOREA'S "SOCIAL DISTANCING" CAMPAIGN

By: Embassy of the Republic of the Philippines, Seoul

Nakikiisa ang Philippine Embassy sa lahat ng ating kababayan sa South Korea sa pagsunod at pagsuporta sa SOCIAL DISTANCING na ipinapatupad ng pamahalaan ng Korea upang malabanan ang paglaganap ng COVID-19. Ang kampanya ay mahigpit na ipinapatupad hanggang sa ika-5 ng Abril.

Mangyari lamang na alalahanin ang mga sumusunod:

1. Ipagpaliban ang pagbiyahe, pagtitipon-tipon at hindi kailangang paglabas ng tirahan.

2. Sa mga empleyado, bumalik agad sa tirahan pagkatapos ng trabaho.

3. Sa mga may sintomas (ubo, lagnat, sore throat, nananakit na kalamnan), tumawag sa 1345 at huwag makihalubilo sa iba.

4. Umiwas sa pisikal na pakikipag-ugnayan kagaya ng pagkamay, at panatiliin ang 2-metrong layo sa isa't isa.

5. Araw-araw na i-disinfect at pahanginan ang inyong lugar.

6. Sundin ang mga alituntunin para sa pansariling kalinisan tulad ng palagiang paghuhugas ng mga kamay.
Ang ating pakikipagtulungan sa pamahalaan at pamayanan ay mahalaga upang magtagumpay laban sa COVID-19. END


24 March 2020