FAQs ON OVERSEAS VOTING FOR THE 2019 PHILIPPINE NATIONAL ELECTIONS

By: Embassy of the Republic of the Philippines, Seoul

Q: Maari ba akong bumoto sa 2019 Elections? A: Opo, kung kayo ay rehistradong botante (registered Filipino Overseas Voter) sa South Korea.

Q: Paano ko malalaman kung ako ay isang rehistradong botante sa South Korea?
A: Kayo po ay rehistradong botante kung ang inyong pangalan ay kasama sa Certified List of Overseas Voters (CLOV) na inilabas ng Commission on Elections (COMELEC). Maari niyo pong tingnan ang nasabing CLOV sa website ng Embassy:

http://seoulpe.dfa.gov.ph/images/OAV/printCLOVPosting.pdf

Maari ring magtungo sa Embassy para makita ang listahan. Ang CLOV ay matatagpuan sa Consular Section ng Embassy.

Q:Wala ang pangalan ko sa listahan. Maari ba akong magparehistro para umabot sa pagboto sa 2019 Elections?
A: Hindi po. Ikinalulungkot naming ipaalam na ang panahon ng pagpaparehistro para makaboto sa 2019 Elections ay natapos na noong September 2018. Kung ang inyong nais, maari kayong magparehistro para makaboto sa susunod na eleksyon sa 2022. Ang simula ng pagpaparehistro para sa susunod na eleksyon ay iaanunsyo ng COMELEC at ito ay ipapaalam ng Embassy sa pamamagitan ng aming website at social media accounts.

Q: Mayroon akong Voter's ID pero wala ang pangalan ko sa CLOV. Maari ba akong bumoto?
A: Hindi po. Ang basehan po ng inyong karapatang bumoto ay kung ang inyong pangalan ay nakalista sa CLOV na inilabas ng COMELEC at hindi ang inyong pagkakaroon ng Voter's ID.

Q: Nakaboto ako, maraming taon na ang nakalipas. Bakit wala ang pangalan ko sa CLOV?
A: Kung kayo ay hindi nakaboto sa huling dalawang (2) eleksyon, ang inyo pong voter's records ay ide-deactivate at ang pangalan ninyo ay tatangalin ng COMELEC sa CLOV sang-ayon sa batas. Maari po kayong magpa-reactivate ng inyong voter's records sa simula ng susunod nag pagpaparehistro sa para sa susunod na eleksyon.


Q: Nakaboto ako noon lamang nakaraang eleksyon (2016). Bakit wala ang aking pangalan sa CLOV?
A: Maari po kayong magpadala ng mensahe sa COMELEC-Office for Overseas Voting (COMELEC-OFOV) para sa kasagutan sa inyong tanong ukol sa pagkawala ng inyong pangalan sa CLOV sa pamamagitan ng kanilang Facebook Page:

https://www.facebook.com/overseasvotingph/

Q: Ako ay kinasal pagkatapos kong magparehistro at ako ay nagpalit ng pangalan, kung kaya't iba ang pangalan ko sa ngayon sa pangalan na nakasulat sa CLOV. Maari ba akong makaboto?
A: Opo. Kung makapagbibigay po kayo ng katunayan na kayo at ang tao na ang pangalan ay nakalagay sa CLOV ay iisang tao kapag kayo ay hiningan ng nasabing patunay. Maari po kayong magpapalit ng pangalan para magamit ang inyong married name sa simula ng sunod na pagpaparehistro para sa susunod na eleksyon.

Q: Ang pangalan ko ay nasa CLOV. Paano ako boboto?
A: Ang Embassy ay magpapadala ng mailing packet na ipinadal sa amin ng COMELEC. Ang packet na ito ay naglalaman ng inyong official ballot na may kasamang instructions at paalala kung paano ito pupunan at kung papaano ipapadala pabalik ng Embassy.

Ang mailing packet ay aming ipapadala sa address na inyong inilagay noong kayo ay magrehistro. Kung iba na ang inyong address, ipagbigay alam kaagad ito sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng email ng inyong buong pangalan at kumpletong address sa [email protected] bago o sa ika-apat ng Abril 2019 (on or before 04 April 2019).

Q: Maari ko bang personal na kunin ang aking balota at punan ito sa Embassy?
A: Opo. Ngunit ito ay kailangan ninyong ipagbigay alam sa amin bago o sa ika-apat ng Abril 2019 (on or before 04 April 2019). Ipagbigay -alam kaagad ito sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng emailing inyong kumpeltong pangalan sa [email protected]

Q: Sa aling kandidato ako maaring bumoto?
A: Kayo po ay maaring bumoto ng hanggang sa labindalawang (12) Senador at isang (1) Party-List Representative.

Q: Paano kung magkamali ako sa pagsusulat sa aking balota. Maari ba akong humingi ng isa pang kapalit na balota?
A: Hindi po. Ang mga balota ay may kanya-kanyang Ballot ID na itinalaga ng COMELEC at ang mga ito ay magmumula pa sa Maynila. Siguraduhin po na sundin ang mga instructions at paalala sa inyong mailing packet upang hindi po mapawalang-bisa o ma-invalidate ang inyong balota.

Q: Kailan ang botohan?
A: Ang botohan po ay magsisimula 9:00 AM ng ika-13 ng Abril 2019 at magtatapos ng 7:00PM ng ika-13 ng Mayo 2019. Ang Embassy ay tatangap ng mga ballot envelopes mula 9:00AM ng umaga hangang 4:00PM ng hapon hangang matapos ang botohan, maliban lamang sa Huwebes Santo 18 April 2019, ayon sa Proclamation No. 555 na pinalaganap ng Office of the President.

Q: Paano ako makakasiguro na matatangap ng Embassy ang aking balota?
A: Kapag inyong natangap ang inyong mailing packets na naglalaman ng inyong balota, kaagad itong punan at ibalik sa Embassy. Maari niyo itong ipadala gamit ang Korea Post o personal na dalhin sa Embassy. Maari din po ninyong ipadala ang inyong balota sa pamamagitan ng isang pribadong kumpanya (private courier) kung inyo pong nais.

Q: Paano ako makakasigurong mabibilang ang aking boto?
A: Base sa General Instructions na pinalabas ng COMELEC, tuwing Lunes at Huwebes, sa panahon ng botohan, 9:00AM ng umaga, at sa harap ng mga watchers, ang Special Board of Election Inspectors (SBEI) ay ipapasok ang mga balota sa Vote Counting Machine (VCM)

Q: Noong nakaraang eleksyon 2016, ako ang personal na nagpasok ng aking balota sa VCM. Bakit ang SBEI na ang gagawa nito?
A: Base sa alituntunin ng COMELEC, ang pagboto sa nalalapit na 2019 National Elections sa South Korea ay sa pamamagitan ng Automated Postal Voting. Wala pong Personal Voting sa darating na eleksyon.

Q: Kailan at saan ang canvassing ng mga boto?
A: Ang canvassing ng mga boto na natangap ng Special Board of Canvassers (SBOC) ay gaganapin sa Rizal Hall ng Embassy sa ika-13 May 2019 sa ganap na 7:00PM

Q: Paano ako makakatulong upang maging maayos ang pagsasagawa ng 2019 National Elections?
A: Maari po kayong makatulong sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng impormasyong katulad nito tungkol sa halalan.

Maraming salamat po!